Gå til hovedindhold

Fortrolighedserklæring

Introduktion

Med den følgende databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere dig om, hvilke typer af dine personoplysninger (i det følgende også kort benævnt "data") vi behandler, til hvilke formål og i hvilket omfang. Databeskyttelseserklæringen gælder for al behandling af personoplysninger, som vi foretager, både som led i leveringen af vores tjenester og især på vores hjemmesider, i mobilapplikationer og inden for eksterne online-tilstedeværelser, såsom vores profiler på sociale medier (herefter samlet benævnt "online-tilbud").

De anvendte udtryk er ikke kønsspecifikke.

Med virkning fra den 8. august 2022

Indholdsoversigt

Sansvarlig person

gradwerk GmbH
Konrad-Adenauer-Straße 6
23558 Lübeck
Tyskland

Personer med fuldmagt til at repræsentere:
Sven Laucke

E-mailadresse:
laucke@gradwerk.de

Telefon:
+494514812872

Indtryk:
www.gradwerk.de/impressum

Kontakt til den databeskyttelsesansvarlige

datenschutz@gradwerk.de

Overblik over behandlingsaktiviteter

Den følgende oversigt opsummerer de typer af oplysninger, der behandles, og formålet med behandlingen af dem, og henviser til de registrerede.

Typer af behandlede data

 • Inventaroplysninger.
 • Betalingsdata.
 • Kontaktdata.
 • Indholdsdata.
 • Kontraktdata.
 • Brug data.
 • Meta/kommunikationsdata.

Kategorier af registrerede personer

 • Kunder.
 • Medarbejdere.
 • Interesserede parter.
 • Kommunikationspartnere.
 • Brugere.
 • Forretnings- og aftalepartnere.
 • Deltagere.

Formålene med behandlingen

 • Forsyning af kontraktmæssige tjenester og kundeservice.
 • Kontaktanmodninger og kommunikation.
 • Sikkerhedsforanstaltninger.
 • Direkte markedsføring.
 • Rækkevidde måling.
 • Sporing.
 • Kontorets og organisationens procedurer.
 • Måling af omregning.
 • Håndtering og besvarelse af forespørgsler.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profiler med brugerrelaterede oplysninger.
 • Forsyning af vores onlinetjenester og brugeroplevelse.
 • Informationsteknologisk infrastruktur.

Relevant retsgrundlag

Nedenstående er en oversigt over de retsgrundlag i GDPR, på grundlag af hvilke vi behandler personoplysninger. Bemærk venligst, at der ud over bestemmelserne i GDPR kan gælde nationale databeskyttelsesregler i dit eller vores bopæls- eller hjemland. Hvis mere specifikke retsgrundlag skulle være relevante i enkelte tilfælde, vil vi informere dig om disse i databeskyttelseserklæringen.

 • Samtykke (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i DSGVO) - Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham/hende til et eller flere bestemte formål.
 • Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b), i DSGVO) - Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, der træffes på anmodning af den registrerede.
 • Retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra c), i DSGVO) - Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Retmæssige interesser (art. 6, stk. 1, s. 1, litra f), i DSGVO) - Behandlingen er nødvendig for at beskytte den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger.

Ud over databeskyttelsesreglerne i den generelle databeskyttelsesforordning gælder nationale regler om databeskyttelse i Tyskland. Disse omfatter navnlig loven om beskyttelse mod misbrug af personoplysninger i forbindelse med databehandling (Bundesdatabehandlingsgesetz - BDSG). BDSG indeholder navnlig særlige bestemmelser om retten til information, retten til sletning, retten til at gøre indsigelse, behandling af særlige kategorier af personoplysninger, behandling til andre formål og videregivelse og automatiseret beslutningstagning i individuelle tilfælde, herunder profilering. Desuden regulerer den databehandling med henblik på ansættelsesforholdet (§ 26 BDSG), navnlig med hensyn til etablering, gennemførelse eller ophør af ansættelsesforhold samt medarbejdernes samtykke. Desuden kan databeskyttelseslove i de enkelte delstater finde anvendelse.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med de retlige krav under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, gennemførelsesomkostningerne og behandlingens art, omfang, omstændigheder og formål samt de forskellige sandsynligheder for forekomst og omfanget af truslen mod fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder for at sikre et beskyttelsesniveau, der står i et rimeligt forhold til risikoen.

Foranstaltningerne omfatter navnlig sikring af dataenes fortrolighed, integritet og tilgængelighed ved at kontrollere den fysiske og elektroniske adgang til dataene samt adgang til, adgang til, adgang til, videregivelse af, sikring af tilgængelighed af og adskillelse af dataene. Vi har også indført procedurer for at sikre udøvelsen af registreredes rettigheder, sletning af data og svar på kompromitterede data. Desuden tager vi hensyn til beskyttelsen af personoplysninger allerede under udviklingen eller udvælgelsen af hardware, software og procedurer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse, gennem teknologisk design og databeskyttelsesvenlige standardindstillinger.

Forkortning af IP-adressen: Hvis IP-adresser behandles af os eller af de anvendte tjenesteudbydere og teknologier, og det ikke er nødvendigt at behandle en komplet IP-adresse, forkortes IP-adressen (også kaldet "IP-maskering"). I denne proces fjernes de sidste to cifre eller den sidste del af IP-adressen efter et punktum eller erstattes af wildcards. Forkortelsen af IP-adressen har til formål at forhindre identifikation af en person ud fra dennes IP-adresse eller at gøre det betydeligt vanskeligere.

SSL-kryptering (https): For at beskytte dine data, der overføres via vores onlinetilbud, bruger vi SSL-kryptering. Du kan genkende krypterede forbindelser ved at se præfikset https:// i adresselinjen i din browser.

SSL-kryptering (https).

Overførsel af personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger kan oplysningerne blive overført til eller videregivet til andre organer, virksomheder, juridisk uafhængige organisatoriske enheder eller personer. Modtagerne af disse oplysninger kan f.eks. være tjenesteudbydere, der har fået overdraget it-opgaver, eller udbydere af tjenester og indhold, der er integreret i et websted. I sådanne tilfælde overholder vi de juridiske krav og indgår især passende kontrakter eller aftaler med modtagerne af dine data, som tjener til at beskytte dine data.

Databehandling i tredjelande

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis behandlingen finder sted i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller overførsel af data til andre personer, enheder eller virksomheder, vil dette kun ske i overensstemmelse med loven.

Med forbehold af udtrykkeligt samtykke eller kontraktmæssig eller lovpligtig overførsel behandler vi kun data eller tillader behandling af data i tredjelande med et anerkendt databeskyttelsesniveau, kontraktlig forpligtelse gennem EU-Kommissionens såkaldte standardbeskyttelsesklausuler, ved tilstedeværelse af certificeringer eller bindende interne databeskyttelsesregler (art. 44 til 49 DSGVO, informationsside fra EU-Kommissionen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Sletning af data

De oplysninger, som vi behandler, slettes i overensstemmelse med lovkravene, så snart deres tilladte samtykke til behandling tilbagekaldes, eller andre tilladelser ophører med at gælde (f.eks. hvis formålet med behandlingen af disse oplysninger er ophørt, eller de ikke er nødvendige til formålet). Hvis oplysningerne ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovligt tilladte formål, er behandlingen af dem begrænset til disse formål. Dvs. at oplysningerne blokeres og ikke behandles til andre formål. Dette gælder f.eks. for data, der skal opbevares af handels- eller skattemæssige årsager, eller hvis opbevaring er nødvendig for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk persons eller juridisk enheds rettigheder.

Som en del af vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger kan vi give brugerne yderligere oplysninger om sletning og opbevaring af data, der er specifikke for den pågældende behandling.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler eller andre hukommelsesmærker, der lagrer oplysninger på terminalenheder og læser oplysninger fra terminalenheder. F.eks. for at gemme login-status på en brugerkonto, indholdet af en indkøbskurv i en e-butik, det indhold, der er tilgået, eller de funktioner, der er anvendt i et onlinetilbud. Cookies kan også bruges til forskellige formål, f.eks. til at sikre funktionalitet, sikkerhed og bekvemmelighed i onlinetilbud og til at udarbejde analyser af besøgsstrømme.

Hinvisninger om samtykke: Vi bruger cookies i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Derfor indhenter vi forudgående samtykke fra brugerne, medmindre dette ikke er påkrævet ved lov. Navnlig kræves der ikke samtykke, hvis lagring og læsning af oplysninger, dvs. herunder cookies, er absolut nødvendige for at kunne levere en telemedietjeneste (dvs. vores onlinetilbud) til brugeren, som brugeren udtrykkeligt har anmodet om. Det tilbagekaldelige samtykke meddeles tydeligt til brugerne og indeholder oplysninger om den respektive brug af cookies.

Hinvisninger om retsgrundlaget i henhold til databeskyttelseslovgivningen: Det retsgrundlag i henhold til databeskyttelseslovgivningen, som vi behandler brugernes personoplysninger ved hjælp af cookies, afhænger af, om vi beder brugerne om deres samtykke. Hvis brugerne giver deres samtykke, er retsgrundlaget for behandling af deres oplysninger deres erklærede samtykke. Ellers behandles de data, der behandles ved hjælp af cookies, på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. i forbindelse med den forretningsmæssige drift af vores onlinetilbud og forbedring af dets anvendelighed) eller, hvis dette sker i forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser, hvis brugen af cookies er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Vi forklarer de formål, som vi behandler cookies til, i forbindelse med denne privatlivspolitik eller som en del af vores samtykke- og behandlingsprocedurer.

Lagringsperiode: Med hensyn til lagringsperioden skelnes der mellem følgende typer cookies:

 • Temporære cookies (også: session cookies): Midlertidige cookies slettes senest efter, at en bruger har forladt et onlinetilbud og lukket sin slutenhed (f.eks. browser eller mobilapp).
 • Permanente cookies: Permanente cookies forbliver gemt, selv efter at enheden er lukket. F.eks. kan login-status gemmes, eller det foretrukne indhold kan vises direkte, når brugeren besøger et websted igen. Ligeledes kan brugerdata, der indsamles ved hjælp af cookies, bruges til at måle rækkevidden. Medmindre vi giver brugerne udtrykkelige oplysninger om typen af cookies og deres opbevaringstid (f.eks. som led i indhentning af samtykke), bør brugerne antage, at cookies er permanente, og at opbevaringsperioden kan være op til to år.

Generelle oplysninger om tilbagekaldelse og indsigelse (opt-out): Brugere kan til enhver tid tilbagekalde de samtykker, de har givet, og også gøre indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med de juridiske krav i artikel 21 i DSGVO. Brugerne kan også gøre indsigelse via deres browserindstillinger, f.eks. ved at deaktivere brugen af cookies (hvorved dette også kan begrænse funktionaliteten af vores onlinetjenester). Du kan også gøre indsigelse mod brugen af cookies til online markedsføring via hjemmesiderne https://www.gradwerk.dk/cookie-erklring.

Yderligere vejledning om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Behandling af cookie-data på grundlag af samtykke: Vi anvender en cookie-samtykkehåndteringsprocedure, i forbindelse med hvilken brugernes samtykke til brugen af cookies eller den behandling og de udbydere, der er nævnt i cookie-samtykkehåndteringsproceduren, kan indhentes og administreres og tilbagekaldes af brugerne. Samtykkeerklæringen gemmes for at undgå at skulle gentage anmodningen og for at kunne bevise samtykket i overensstemmelse med den juridiske forpligtelse. Lagringen kan finde sted på serversiden og/eller i en cookie (såkaldt opt-in-cookie eller ved hjælp af tilsvarende teknologier) for at kunne tildele samtykket til en bruger eller dennes enhed. Med forbehold af individuelle oplysninger om udbydere af cookiehåndteringstjenester gælder følgende oplysninger: Varigheden af opbevaringen af samtykket kan være op til to år. Her dannes en pseudonym brugeridentifikator, som lagres sammen med tidspunktet for samtykket, oplysninger om omfanget af samtykket (f.eks. hvilke kategorier af cookies og/eller tjenesteudbydere) samt den anvendte browser, det anvendte system og den anvendte slutenhed.
 • CMS 6 Cookie Consent: CMS 6 Cookie Consent: Cookie Consent Management; Service Provider: Lokalt hostet på vores server, ingen dataoverførsel til tredjepart; Website: www.gradwerk.de; Andre oplysninger: Et individuelt bruger-id, sprog samt typer af samtykker og tidspunktet for deres indsendelse gemmes server-side og i en cookie på brugerens enhed; Tjenesteudbyder: gradwerk GmbH, Konrad-Adenauer-Straße 6, 23558 Lübeck, Tyskland; Websted: https://www.gradwerk.de.

Business Services

Vi behandler data om vores kontrakt- og forretningspartnere, f.eks. kunder og potentielle kunder (samlet benævnt "kontraktpartnere") i forbindelse med kontraktlige og tilsvarende juridiske forhold samt relaterede foranstaltninger og i forbindelse med kommunikation med kontraktpartnere (eller før kontraktforhold), f.eks. for at besvare forespørgsler.

Vi behandler disse data for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Disse omfatter navnlig forpligtelserne til at levere de aftalte tjenester, eventuelle opdateringsforpligtelser og retsmidler i tilfælde af garanti og andre serviceafbrydelser. Desuden behandler vi oplysningerne for at sikre vores rettigheder og med henblik på de administrative opgaver i forbindelse med disse forpligtelser samt virksomhedens organisation. Desuden behandler vi oplysningerne på grundlag af vores legitime interesser i korrekt og forretningsmæssig forvaltning samt sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte vores kontraktpartnere og vores forretningsaktiviteter mod misbrug, fare for deres data, hemmeligheder, oplysninger og rettigheder (f.eks. for inddragelse af telekommunikation, transport og andre hjælpetjenester samt underleverandører, banker, skatte- og juridiske rådgivere, betalingstjenesteudbydere eller skattemyndigheder). Inden for rammerne af gældende lovgivning videregiver vi kun oplysninger om aftalepartnere til tredjeparter, i det omfang det er nødvendigt til ovennævnte formål eller for at opfylde juridiske forpligtelser. Kontraktpartnere vil blive informeret om andre former for behandling, f.eks. til markedsføringsformål, inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring.

Vi informerer aftalepartnerne om, hvilke data der er nødvendige til ovennævnte formål før eller under dataindsamlingen, f.eks. i onlineformularer, ved hjælp af særlig mærkning (f.eks. farver) eller symboler (f.eks. stjerner eller lignende) eller personligt.

Vi sletter dataene efter udløbet af den lovbestemte garanti og tilsvarende forpligtelser, dvs. i princippet efter 4 år, medmindre dataene er gemt på en kundekonto, f.eks. så længe de skal opbevares af juridiske arkiveringsgrunde. Den lovbestemte opbevaringsfrist for dokumenter, der er relevante i henhold til skattelovgivningen, samt for handelsbøger, inventar, åbningsbalancer, årsregnskaber, arbejdsinstruktioner, der er nødvendige for at forstå disse dokumenter, og andre organisatoriske dokumenter og regnskabsbilag er ti år, og for modtagne handels- og forretningsbreve og gengivelser af sendte handels- og forretningsbreve seks år. Perioden begynder ved udløbet af det kalenderår, hvor den sidste bogføring, opgørelse, åbningsbalance, årsregnskab eller ledelsesberetning blev udarbejdet, handels- eller forretningsbrev blev modtaget eller afsendt eller regnskabsdokumentet blev oprettet, og hvor der blev foretaget registrering eller oprettet andre dokumenter.

I det omfang vi bruger tredjepartsleverandører eller platforme til at levere vores tjenester, gælder de respektive tredjepartsleverandørers eller platformes vilkår og betingelser og meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger i forholdet mellem brugerne og leverandørerne.

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), kontraktoplysninger (f.eks. kontraktgenstand, løbetid, kundekategori).
 • Interesserede personer: Interesserede parter; forretnings- og kontraktpartnere.
 • Behandlingsformål: Levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; kontaktanmodninger og kommunikation; kontor- og organisationsprocedurer; forvaltning og besvarelse af anmodninger.
 • .
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b) DSGVO); Juridisk forpligtelse (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. c) DSGVO); Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Bureauydelser: Vi behandler vores kunders data inden for rammerne af vores kontraktmæssige ydelser, som f.eks. kan omfatte konceptuel og strategisk rådgivning, kampagneplanlægning, udvikling/rådgivning eller vedligeholdelse af software og design, implementering af kampagner og processer, håndtering, serveradministration, dataanalyse/konsulentydelser og uddannelsesydelser; Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakter og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b) DSGVO).
 • Konsulentvirksomhed: Vi behandler data om vores klienter, kunder samt interesserede parter og andre klienter eller kontraktpartnere (ensartet benævnt "klienter") for at kunne tilbyde dem vores konsulenttjenester. De behandlede oplysninger, arten, omfanget, formålet og nødvendigheden af behandlingen er bestemt af det underliggende kontrakt- og kundeforhold. I det omfang det er nødvendigt for vores opfyldelse af kontrakten, til beskyttelse af vitale interesser eller påkrævet af lovgivningen, eller hvis kunderne har givet deres samtykke, videregiver eller overfører vi kundens data til tredjeparter eller agenter, såsom myndigheder, underleverandører eller inden for IT, kontor- eller lignende tjenester, i overensstemmelse med kravene i erhvervslovgivningen; Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakten og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6 stk. 1, p. 1, litra b) DSGVO).
 • Online-kurser og online-uddannelser: Vi behandler data om deltagerne i vores online-kurser og online-uddannelser (ensartet benævnt "deltagere") for at kunne levere vores kursus- og uddannelsestjenester til dem. De behandlede oplysninger, arten, omfanget, formålet og nødvendigheden af behandlingen er bestemt af det underliggende kontraktforhold. Dataene omfatter grundlæggende oplysninger om de anvendte kurser og tjenester og, for så vidt det er en del af vores serviceudbud, deltagernes personlige specifikationer og resultater. Behandlingsformerne omfatter også vurdering af vores ydelser og evaluering af vores tjenester samt kursus- og uddannelsesinstruktørernes ydelser; Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b) DSGVO).
 • Projekt- og udviklingstjenester: Vi behandler oplysninger om vores kunder og klienter (i det følgende ensartet benævnt "kunder") for at gøre det muligt for dem at vælge, erhverve eller bestille de valgte tjenester eller arbejder og tilknyttede aktiviteter samt betaling og levering, udførelse eller udførelse heraf. De nødvendige oplysninger er identificeret som sådanne i forbindelse med ordren, købsordren eller en tilsvarende kontraktindgåelse og omfatter de oplysninger, der er nødvendige for levering af tjenester og fakturering samt kontaktoplysninger for at kunne afholde eventuelle konsultationer. I det omfang vi får adgang til oplysninger om slutkunder, medarbejdere eller andre personer, behandler vi disse i overensstemmelse med de juridiske og kontraktmæssige krav; Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b) DSGVO).
 • Anbud af software- og platformstjenester: Vi behandler data om vores brugere, registrerede og eventuelle testbrugere (herefter ensartet benævnt "brugere") for at kunne levere vores kontraktmæssige tjenester til dem og på grundlag af legitime interesser for at sikre sikkerheden i vores tilbud og for at kunne videreudvikle det. De nødvendige oplysninger er identificeret som sådan i forbindelse med ordren, købsordren eller en tilsvarende kontraktindgåelse og omfatter de oplysninger, der er nødvendige for levering af tjenester og fakturering samt kontaktoplysninger for at kunne afholde eventuelle konsultationer; Realitetsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b), i DSGVO).

Forsyning af onlinetilbud og webhosting

Vi behandler brugernes data for at kunne tilbyde dem vores onlinetjenester. Til dette formål behandler vi brugerens IP-adresse, som er nødvendig for at overføre indholdet og funktionerne i vores onlinetjenester til brugerens browser eller terminalenhed.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websider, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: Levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed; informationsteknologisk infrastruktur (drift og levering af informationssystemer og teknisk udstyr (computere, servere osv.).); sikkerhedsforanstaltninger.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Tilvejebringelse af onlinetilbud på lejet lagerplads: For at kunne levere vores onlinetilbud bruger vi lagerplads, computerkapacitet og software, som vi lejer eller på anden måde får fra en tilsvarende serverudbyder (også kaldet "webhosting"); Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f) i DSGVO).
 • Indsamling af adgangsdata og logfiler: Access til vores online-tilbud registreres i form af såkaldte "serverlogfiler". Serverens logfiler kan indeholde adressen og navnet på de websider og filer, der er blevet tilgået, dato og klokkeslæt for adgangen, mængden af overførte data, meddelelse om vellykket adgang, browsertype og -version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side) og som regel IP-adresser og den anmodende udbyder. Serverlogfilerne kan på den ene side bruges til sikkerhedsformål, f.eks. for at undgå overbelastning af serverne (især i tilfælde af misbrugte angreb, såkaldte DDoS-angreb) og på den anden side for at sikre udnyttelsen af serverne og deres stabilitet; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f) i DSGVO); Sletning af data: Logfiloplysninger gemmes i højst 30 dage og slettes eller anonymiseres derefter. Oplysninger, hvis yderligere opbevaring er nødvendig af bevismæssige årsager, er undtaget fra sletning indtil den endelige afklaring af den pågældende hændelse.
 • E-mailsendelse og hosting: De webhosting-tjenester, vi bruger, omfatter også afsendelse, modtagelse og lagring af e-mails. Til dette formål behandles modtagernes og afsendernes adresser samt yderligere oplysninger om e-mailforsendelsen (f.eks. de involverede udbydere) og indholdet af de respektive e-mails. Ovennævnte oplysninger kan også behandles med henblik på at genkende SPAM. Bemærk venligst, at e-mails på internettet normalt ikke sendes krypteret. Som regel er e-mails krypteret undervejs, men (medmindre der anvendes en såkaldt end-to-end-krypteringsprocedure) ikke på de servere, hvorfra de sendes og modtages. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for e-mailenes transmissionsvej mellem afsender og modtagelse på vores server; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • DomainFactory: Tjenester inden for levering af informationsteknologisk infrastruktur og relaterede tjenester (f.eks. lagerplads og/eller computerkapacitet); Tjenesteudbyder: domainfactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Tyskland; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, lit. f) DSGVO); Websted: https://www.df.eu; Databeskyttelseserklæring: https://www.df.eu/de/datenschutz; Aftale om kontraktmæssig behandling: https://www.df.eu/de/support/formulare/.
 • Timme Hosting GmbH & Co. KG: Tjenester inden for levering af informationsteknologisk infrastruktur og relaterede tjenester (f.eks. lagerplads og/eller computerkapacitet); Tjenesteudbyder: Timme Hosting GmbH & Co. KG, Ovelgönner Weg 43, 21335 Lüneburg, Tyskland; Websted: https://www.timmehosting.de; Databeskyttelsespolitik: https://timmehosting.de/datenschutz.
 • HostEurope: Tjenester inden for levering af informationsteknologisk infrastruktur og relaterede tjenester (f.eks. lagerplads og/eller computerkapacitet); Tjenesteudbyder: Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln, Tyskland; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f), i DSGVO); Websted: https://www.hosteurope.de; Databeskyttelseserklæring: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung; Bearbejdningskontrakt: https://www.hosteurope.de/Dokumente/.
 • MailerSend: E-mail forsendelsestjenester; Tjenesteudbyder: MailerSend, Inc, 228 Park Ave S, PMB 54955, New York, New York 10003-1502, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f) GDPR); Website: https://www.mailersend.com; Privacy Policy: https://www.mailersend.com/legal/privacy-policy; Data processing agreement: https://www.mailersend.com/legal/data-processing-addendum

Kontakt- og forespørgselsstyring

Ved henvendelse til os (f.eks. via kontaktformular, e-mail, telefon eller via sociale medier) samt i forbindelse med eksisterende bruger- og forretningsforbindelser behandles oplysninger om de forespørgende personer, i det omfang det er nødvendigt for at besvare henvendelsen og eventuelle anmodede foranstaltninger.

Svaret på kontaktforespørgsler samt administrationen af kontakt- og forespørgselsdata i forbindelse med kontraktlige eller førkontraktlige forhold udføres for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser eller for at besvare (før)kontraktlige forespørgsler og i øvrigt på grundlag af legitime interesser i at besvare forespørgslerne og opretholde bruger- eller forretningsforbindelser.

 • Typer af behandlede data: Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); metadata/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Involverede personer: kommunikationspartnere.
 • Behandlingsformål: Levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; kontaktanmodninger og kommunikation; forvaltning af og svar på anmodninger; feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular); levering af vores onlinetjeneste og brugeroplevelse; kontor- og organisationsprocedurer.
 • .
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b) DSGVO); legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); samtykke (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a) DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Kontaktformular: Når brugere kontakter os via vores kontaktformular, e-mail eller andre kommunikationskanaler, behandler vi de data, der er meddelt os i denne forbindelse, for at behandle den fremsendte anmodning. Til dette formål behandler vi personoplysninger i forbindelse med førkontraktlige og kontraktlige forretningsforbindelser, i det omfang det er nødvendigt for opfyldelsen af disse og i øvrigt på grundlag af vores legitime interesser samt kommunikationspartnernes interesser i at reagere på henvendelser og vores lovbestemte opbevaringsforpligtelser; Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og førkontraktlige forespørgsler (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b) DSGVO), legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Pipedrive: Cloud-baseret software til at organisere og optimere vores kunde- og partnerrelationer og til at håndtere indgående e-mails og anmodninger om oplysninger; Tjenesteudbyder: Pipedrive OÜ, Paldiski mnt 80, Tallinn 10617, Estland; Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, s. 1, litra a), DSGVO); Websted: https://www.pipedrive. com/en; Privatlivspolitik: https://www.pipedrive.com/de/privacy; Kontrakt: https://www-cms.pipedriveassets.com/documents/2021-02-16-Pipedrive-DPA-Signed.pdf.
 • Asana: Projektstyring - organisering og styring af teams, grupper, arbejdsgange, projekter og processer; Tjenesteudbyder: Asana, Inc, 1550 Bryant Street, Suite 200, San Francisco, CA 94103, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Websted: https://asana.com; Databeskyttelsespolitik: https://asana.com/de/terms#privacy-policy; Kontraktlig behandlingsaftale: https://asana.com/de/terms#data-processing; Standardkontraktbestemmelser (garanterer databeskyttelsesniveauet i tilfælde af behandling i tredjelande): https://asana.com/de/terms#data-processing.

Kommunikation via Messenger

Vi bruger messengers til kommunikationsformål og beder dig derfor om at følge nedenstående vejledning vedrørende messengers funktionalitet, kryptering, brug af kommunikationsmetadata og dine muligheder for at gøre indsigelse.

Du kan også kontakte os på andre måder, f.eks. via telefon eller e-mail. Brug venligst de kontaktmuligheder, du har fået stillet til rådighed, eller de kontaktmuligheder, der findes i vores onlinetilbud.

Hvis der er tale om en klage fra en slutbruger, bedes du kontakte os pr. telefon eller e-mail.

I tilfælde af end-to-end-kryptering af indhold (dvs. indholdet af din besked og vedhæftede filer) påpeger vi, at kommunikationsindholdet (dvs. indholdet af beskeden og vedhæftede billeder) er krypteret fra ende til anden. Det betyder, at indholdet af beskederne ikke kan ses, heller ikke af messenger-udbyderne selv. Du bør altid bruge en opdateret version af messengene med kryptering aktiveret for at sikre, at meddelelsens indhold er krypteret.

Derimod gør vi vores kommunikationspartnere opmærksom på, at selv om messenger-udbyderne ikke kan se indholdet, kan de finde ud af, at og hvornår kommunikationspartnerne kommunikerer med os, samt behandle tekniske oplysninger om den enhed, som kommunikationspartnerne bruger, og, afhængigt af enhedens indstillinger, også oplysninger om placering (såkaldte metadata).

Hinvisninger om retsgrundlaget: Hvis vi beder kommunikationspartnere om tilladelse, før vi kommunikerer med dem via Messenger, er retsgrundlaget for vores behandling af deres data deres samtykke. Hvis vi ellers ikke beder om samtykke, og de kontakter os f.eks. af egen drift, bruger vi Messenger i forhold til vores kontraktpartnere samt i forbindelse med kontraktindgåelse som en kontraktmæssig foranstaltning og, i forbindelse med andre interesserede parter og kommunikationspartnere, på grundlag af vores legitime interesser i hurtig og effektiv kommunikation og opfyldelse af vores kommunikationspartneres behov for kommunikation via Messenger. Desuden vil vi gerne påpege, at vi ikke videregiver de kontaktoplysninger, som vi har fået oplyst, til budbringerne for første gang uden dit samtykke.

Revokation, indsigelse og sletning: Du kan til enhver tid tilbagekalde et givet samtykke og gøre indsigelse mod kommunikation med os via Messenger. Ved kommunikation via Messenger sletter vi meddelelserne i overensstemmelse med vores generelle retningslinjer for sletning (dvs. f.eks. som beskrevet ovenfor, efter afslutning af kontraktforhold, i forbindelse med arkiveringskrav osv.) og i øvrigt så snart vi kan antage at have besvaret eventuelle oplysninger fra kommunikationspartnerne, hvis der ikke kan forventes nogen henvisning til en tidligere samtale, og sletningen ikke strider mod eventuelle lovbestemte opbevaringskrav.

Herfor sletter vi meddelelserne til enhver tid.

Reservation af henvisning til andre kommunikationskanaler: Endelig vil vi gerne påpege, at vi af hensyn til din sikkerhed forbeholder os retten til ikke at besvare henvendelser via Messenger. Det er f.eks. tilfældet, hvis der i forbindelse med interne kontraktforhold er krav om særlig fortrolighed, eller hvis et svar via Messenger ikke opfylder de formelle krav. I sådanne tilfælde vil vi henvise dig til mere hensigtsmæssige kommunikationskanaler.

 • Typer af behandlede data: Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); Metadata/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); Indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer).
 • Involverede personer: Kommunikationspartnere.
 • Behandlingsformål: Kontaktanmodninger og kommunikation; direkte markedsføring (f.eks. via e-mail eller post).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a), i DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f), i DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

Chatbots og chatfunktioner

Vi tilbyder online chats og chatbot-funktioner (samlet benævnt "chattjenester") som et kommunikationsmiddel. En chat er en onlinekonversation, der foregår med en vis grad af aktualitet. En chatbot er en software, der besvarer brugernes spørgsmål eller giver dem besked om meddelelser. Når du bruger vores chatfunktioner, kan vi behandle dine personoplysninger.

Hvis du bruger vores chat-tjenester på en online platform, vil dit identifikationsnummer desuden blive gemt på den pågældende platform. Vi kan også indsamle oplysninger om, hvilke brugere der interagerer med vores chattjenester og hvornår. Desuden gemmer vi indholdet af dine samtaler via chattjenesterne og logger registrerings- og samtykkeprocesser for at kunne bevise dem i overensstemmelse med lovkrav.

Vi gør brugerne opmærksomme på, at den respektive platformudbyder kan finde ud af, at og hvornår brugerne kommunikerer med vores chattjenester, samt indsamle tekniske oplysninger om den enhed, som brugerne bruger, og afhængigt af indstillingerne på deres enhed, også oplysninger om placering (såkaldte metadata) med henblik på at optimere de respektive tjenester og af sikkerhedshensyn. Ligeledes kan metadataene fra kommunikationen via chat-tjenester (dvs. f.eks. oplysninger om, hvem der har kommunikeret med hvem) anvendes af de respektive platformsudbydere i overensstemmelse med deres bestemmelser, som vi henviser til for yderligere oplysninger, til markedsføringsformål eller til at vise reklamer, der er skræddersyet til brugerne.

Hvis brugerne ikke giver os disse oplysninger, kan de anvendes til markedsføringsformål eller til at vise reklamer, der er skræddersyet til brugerne.

Hvis brugerne accepterer, at en chatbot aktiverer information med regelmæssige beskeder, har de mulighed for at afmelde sig fra informationen når som helst i fremtiden. Chatbot'en informerer brugerne om, hvordan og med hvilke betingelser de kan afmelde sig fra beskederne. Når du afmelder dig fra chatbot-beskeder, slettes brugernes data fra listen over beskedmodtagere.

Vi bruger ovennævnte oplysninger til at drive vores chattjenester, f.eks. til at henvende os personligt til brugerne, besvare deres forespørgsler, levere det ønskede indhold og også til at forbedre vores chattjenester (f.eks. til at "lære" chatbots svar på ofte stillede spørgsmål eller til at opdage ubesvarede forespørgsler).

Hinvisninger om retsgrundlaget: Vi bruger chat-tjenester på grundlag af samtykke, hvor vi har fået forudgående tilladelse fra brugerne til at behandle deres data som en del af vores chat-tjenester (dette gælder i tilfælde, hvor brugerne bliver bedt om samtykke, f.eks. til at en chatbot regelmæssigt sender dem beskeder). Hvis vi bruger chat-tjenester til at besvare brugernes forespørgsler om vores tjenester eller vores virksomhed, sker det med henblik på kontraktmæssig og førkontraktlig kommunikation. Ellers bruger vi chattjenester på grundlag af vores legitime interesser i at optimere chattjenesterne, deres driftseffektivitet og øge den positive brugeroplevelse.

Revokation, indsigelse og sletning: Du kan til enhver tid tilbagekalde et givet samtykke eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine data inden for rammerne af vores chattjenester.

 • Typer af behandlede data:Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); metadata/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Involverede personer: kommunikationspartnere.
 • Behandlingsformål: Kontaktanmodninger og kommunikation; direkte markedsføring (f.eks. via e-mail eller post).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra a), i DSGVO); opfyldelse af kontrakt og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra b), i DSGVO); legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f), i DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

Videokonferencer, onlinemøder, webinarer og skærmdeling

Vi bruger tredjepartsplatforme og -applikationer (i det følgende benævnt "konferenceplatforme") med henblik på at afholde video- og lydkonferencer, webinarer og andre typer video- og lydmøder (i det følgende kollektivt benævnt "konference"). Når vi vælger konferenceplatforme og deres tjenester, overholder vi de juridiske krav.

Data behandlet af konferenceplatforme:I forbindelse med deltagelse i en konference behandler konferenceplatformene de nedenfor nævnte deltageres personoplysninger. Omfanget af behandlingen afhænger på den ene side af, hvilke data der anmodes om i forbindelse med en specifik konference (f.eks. tilvejebringelse af adgangsoplysninger eller klare navne), og hvilke valgfrie oplysninger deltagerne giver. Ud over behandling med henblik på afvikling af konferencen kan deltagernes oplysninger også behandles af konferenceplatformene med henblik på sikkerhed eller optimering af tjenesten. De behandlede data omfatter personoplysninger (fornavn, efternavn), kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer), adgangsoplysninger (adgangskoder eller adgangskoder), profilbilleder, oplysninger om erhvervsmæssig stilling/funktion, IP-adressen for internetadgangen, oplysninger om deltagernes slutenheder, deres operativsystem, browseren og dens tekniske og sproglige indstillinger, oplysninger om indholdet af kommunikationen, dvs. chats og lyd- og videodata, samt brugen af andre tilgængelige funktioner (f.eks. undersøgelser). Indholdet af kommunikationen er krypteret i det omfang, det er teknisk muligt for konferenceleverandørerne. Hvis deltagerne er registreret som brugere på konferenceplatformene, kan der behandles yderligere data i overensstemmelse med aftalen med den respektive udbyder af konferencen.

Logning og optagelser: Hvis tekstindtastninger, deltagelsesresultater (f.eks. fra undersøgelser) samt video- eller lydoptagelser logges, vil dette blive meddelt deltagerne på gennemsigtig vis på forhånd, og de vil blive bedt om deres samtykke - om nødvendigt.

Deltagernes databeskyttelsesforanstaltninger: Vær opmærksom på detaljerne om konferenceplatformenes behandling af dine data i deres databeskyttelsesmeddelelser og vælg de optimale sikkerheds- og databeskyttelsesindstillinger for dig inden for rammerne af konferenceplatformenes indstillinger. Desuden bedes du sikre databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred i baggrunden af din optagelse, så længe videokonferencen varer (f.eks. ved at underrette værelseskammeraterne, låse dørene og så vidt teknisk muligt bruge funktionen til at gøre baggrunden uigenkendelig). Links til konferencelokalerne samt adgangsoplysninger må ikke videregives til uautoriserede tredjeparter.

Hinvisninger om retsgrundlag: I det omfang vi ud over konferenceplatformene også behandler brugernes data og beder brugerne om deres samtykke til at bruge konferenceplatformene eller visse funktioner (f.eks. samtykke til optagelse af konferencer), er retsgrundlaget for behandlingen dette samtykke. Desuden kan vores behandling være nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser (f.eks. i deltagerlister, i tilfælde af behandling af konferenceresultater osv.). I alle andre henseender behandles brugerdata på grundlag af vores legitime interesser i effektiv og sikker kommunikation med vores kommunikationspartnere.

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsoplysninger (f.eks. indtastninger i onlineformularer), brugsoplysninger (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter), metadata/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: kommunikationspartnere; brugere (f.eks. besøgende på websteder og brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; kontaktanmodninger og kommunikation; kontor- og organisationsprocedurer.
 • .
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra a), i DSGVO); opfyldelse af kontrakt og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra b), i DSGVO); legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f), i DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

Audioindhold

Vi bruger hosting- og analysetjenester, der leveres af tjenesteudbydere, til at gøre vores lydindhold tilgængeligt til at lytte til eller downloade og til at indhente statistiske oplysninger om hentning af lydindholdet.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websider, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: Måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende); konverteringsmåling (måling af effektiviteten af markedsføringsforanstaltninger); profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler); levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed.
 • .
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

Cloud-tjenester

Vi bruger softwaretjenester, der er tilgængelige via internettet og kører på deres udbyderes servere (såkaldte "cloud-tjenester", også kaldet "software as a service") til følgende formål: opbevaring og forvaltning af dokumenter, kalenderstyring, afsendelse af e-mails, regneark og præsentationer, udveksling af dokumenter, indhold og oplysninger med bestemte modtagere eller offentliggørelse af websider, formularer eller andet indhold og oplysninger samt chats og deltagelse i lyd- og videokonferencer.

Personoplysninger kan i denne forbindelse behandles og opbevares på udbydernes servere i det omfang, de indgår i kommunikationsprocesser med os eller på anden måde behandles af os som beskrevet i forbindelse med denne privatlivspolitik. Disse data kan navnlig omfatte stamdata og kontaktoplysninger om brugere, data om transaktioner, kontrakter, andre processer og deres indhold. Leverandører af cloud-tjenester behandler også brugsdata og metadata, som de bruger til sikkerhedsformål og optimering af tjenesterne.

Hvis vi bruger cloud-tjenester til at levere formularer eller andre dokumenter og indhold til andre brugere eller offentligt tilgængelige websteder, kan udbyderne gemme cookies på brugernes enheder med henblik på webanalyse eller for at huske brugernes indstillinger (f.eks. i tilfælde af mediestyring).

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsoplysninger (f.eks. indtastninger i onlineformularer), brugsoplysninger (f.eks. besøgte websider, interesse for indhold, adgangstidspunkter), metadata/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: kunder; medarbejdere (f.eks. medarbejdere, ansøgere, tidligere medarbejdere); interesserede parter; kommunikationspartnere.
 • .
 • Formål med behandlingen: Kontor- og organisationsprocedurer; informationsteknologisk infrastruktur (drift og levering af informationssystemer og teknisk udstyr (computere, servere osv.)).
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b) DSGVO); legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

Nyhedsbreve og elektroniske meddelelser

Vi sender kun nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser (i det følgende benævnt "nyhedsbreve") med modtagernes samtykke eller med lovlig tilladelse. Hvis indholdet af et nyhedsbrev er specifikt beskrevet i forbindelse med en tilmelding, er det afgørende for brugernes samtykke. Derudover indeholder vores nyhedsbreve oplysninger om vores tjenester og os.

For at abonnere på vores nyhedsbreve er det som regel tilstrækkeligt at oplyse din e-mailadresse. Vi kan dog bede dig om at oplyse et navn med henblik på en personlig adresse i nyhedsbrevet eller yderligere oplysninger, hvis disse er nødvendige for nyhedsbrevet.

Double-Opt-In-procedure: Tilmeldingen til vores nyhedsbrev sker altid i en såkaldt Double-Opt-In-procedure. Det betyder, at du efter tilmeldingen vil modtage en e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din tilmelding. Denne bekræftelse er nødvendig for at undgå, at nogen kan registrere sig med andres e-mailadresser. Registreringer til nyhedsbrevet logges for at kunne bevise registreringsprocessen i overensstemmelse med de juridiske krav. Dette omfatter lagring af registrerings- og bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen. Ændringer af dine data, der er gemt hos forsendelsestjenesteudbyderen, logges også.

Löschung.

Sletning og begrænsning af behandling: Vi kan gemme afmeldte e-mailadresser i op til tre år baseret på vores legitime interesser, før vi sletter dem for at kunne bevise, at der tidligere er givet samtykke. Behandlingen af disse oplysninger er begrænset til formålet med et eventuelt forsvar mod krav. En individuel anmodning om sletning er mulig til enhver tid, forudsat at den tidligere eksistens af samtykke samtidig bekræftes. I tilfælde af forpligtelser til permanent at overholde indsigelser forbeholder vi os retten til at gemme e-mailadressen på en spærreliste (den såkaldte "spærreliste") udelukkende til dette formål.

Logningen af registreringsprocessen finder sted på grundlag af vores legitime interesser med henblik på at bevise, at den forløber korrekt. I det omfang vi giver en tjenesteudbyder i opdrag at sende e-mails, sker det på grundlag af vores legitime interesser i et effektivt og sikkert forsendelsessystem.

Indhold:

Informationer om os, vores tjenester, kampagner og tilbud.

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser); kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter).
 • Involverede personer: Kommunikationspartnere.
 • Behandlingsformål: Direkte markedsføring (f.eks. via e-mail eller post).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i DSGVO).
 • Mulighed for at gøre indsigelse (opt-out): Du kan til enhver tid annullere modtagelsen af vores nyhedsbrev, dvs. tilbagekalde dit samtykke eller gøre indsigelse mod yderligere modtagelse. Du finder et link til at afmelde nyhedsbrevet enten i slutningen af hvert nyhedsbrev, eller du kan på anden måde bruge en af de ovennævnte kontaktmuligheder, fortrinsvis e-mail, til dette formål.

Mere oplysninger om behandling, procedurer og tjenester:

 • Måling af åbnings- og klikfrekvens: Nyhedsbrevene indeholder en såkaldt "web beacon", dvs. en fil på størrelse med en pixel, der hentes fra vores server, når nyhedsbrevet åbnes, eller, hvis vi bruger en forsendelsesudbyder, fra dennes server. I forbindelse med denne søgning indsamles der i første omgang tekniske oplysninger som f.eks. oplysninger om browseren og dit system samt din IP-adresse og tidspunktet for søgningen. Disse oplysninger anvendes til teknisk forbedring af vores nyhedsbrev på grundlag af tekniske data eller målgrupperne og deres læseadfærd på grundlag af deres opsøgningssteder (som kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiden. Denne analyse omfatter også at fastslå, om nyhedsbrevene åbnes, hvornår de åbnes, og hvilke links der klikkes på. Disse oplysninger tildeles de enkelte modtagere af nyhedsbrevet og gemmes i deres profiler, indtil de slettes. Vi bruger evalueringerne til at identificere vores brugeres læsevaner og til at tilpasse vores indhold til dem eller til at sende forskelligt indhold i overensstemmelse med vores brugeres interesser. Målingen af åbningsrater og klikrater samt opbevaring af måleresultaterne i brugernes profiler og deres videre behandling er baseret på brugernes samtykke. Desværre er det ikke muligt at tilbagekalde ydelsesmålingen separat; i dette tilfælde skal hele abonnementet på nyhedsbrevet annulleres eller tilbagekaldes. I dette tilfælde slettes de gemte profiloplysninger; Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i DSGVO).

Reklamekommunikation via e-mail, post eller telefon

Vi behandler personoplysninger med henblik på salgsfremmende kommunikation, som kan finde sted via forskellige kanaler, såsom e-mail, telefon eller post, i overensstemmelse med loven.

Modtagerne har til enhver tid ret til at tilbagekalde det givne samtykke eller gøre indsigelse mod reklamekommunikation.

Efter tilbagekaldelse eller indsigelse gemmer vi de data, der er nødvendige for at bevise tidligere tilladelse til at kontakte eller sende, i op til tre år efter udløbet af året for tilbagekaldelse eller indsigelse på grundlag af vores legitime interesser. Behandlingen af disse oplysninger er begrænset til formålet med et eventuelt forsvar mod krav. På grundlag af den legitime interesse i permanent at observere brugernes tilbagekaldelse eller indsigelse gemmer vi desuden de data, der er nødvendige for at undgå en fornyet kontakt (f.eks. afhængigt af kommunikationskanalen, e-mail-adresse, telefonnummer, navn).

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser); kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre).
 • Indvalgte personer: Kommunikationspartnere.
 • Behandlingsformål: Direkte markedsføring (f.eks. via e-mail eller post).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a), DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f), DSGVO).

Opgørelser og afstemninger

Vi gennemfører undersøgelser og interviews for at indsamle oplysninger til det formål, der er meddelt i forbindelse med undersøgelsen eller interviewet. De undersøgelser og spørgeskemaer, vi foretager (i det følgende benævnt "undersøgelser"), evalueres anonymt. Personoplysninger behandles kun i det omfang, det er nødvendigt for tilvejebringelsen og den tekniske gennemførelse af undersøgelserne (f.eks. behandling af IP-adressen for at vise undersøgelsen i brugerens browser eller for at gøre det muligt at genoptage undersøgelsen ved hjælp af en cookie).

 • Typer af behandlede data: Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); metadata/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Involverede personer: kommunikationspartnere; deltagere.
 • Formål med behandlingen: Feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular).
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i DSGVO).

Webanalyse, overvågning og optimering

Webanalyse (også kaldet "reach measurement") bruges til at evaluere strømmen af besøgende til vores onlinetilbud og kan omfatte adfærd, interesser eller demografiske oplysninger om besøgende, såsom alder eller køn, som pseudonyme værdier. Ved hjælp af reach-analysen kan vi f.eks. se, hvornår vores online-tilbud eller dets funktioner eller indhold oftest anvendes eller indbyder til genbrug. På samme måde kan vi forstå, hvilke områder der skal optimeres.

Ud over webanalyse kan vi også anvende testprocedurer, f.eks. til at teste og optimere forskellige versioner af vores onlinetilbud eller dets komponenter.

Medmindre andet er anført nedenfor, kan der oprettes profiler, dvs. data, der er opsummeret for en brugsproces, til disse formål, og oplysninger kan gemmes i en browser eller i en terminal og læses fra den. De indsamlede oplysninger omfatter navnlig besøgte websteder og de elementer, der anvendes der, samt tekniske oplysninger såsom den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstid. Hvis brugerne har accepteret, at vi eller udbyderne af de tjenester, vi bruger, indsamler deres lokaliseringsdata fra os eller fra udbyderne af de tjenester, vi bruger, kan lokaliseringsdata også blive behandlet.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi bruger dog en IP-maskeringsprocedure (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. Generelt gemmes der ingen klare brugerdata (f.eks. e-mailadresser eller navne) i forbindelse med webanalyse, A/B-test og optimering, men pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af den anvendte software ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler til brug for de respektive procedurer.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: Måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende); profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • .
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Leadfeeder: Vi bruger Leadfeeder som et værktøj til at generere kommercielle leads, dvs. genkendelse af virksomheders besøgende på vores websted som potentielt interesserede i vores tjenester eller oplysninger. Kun IP-adresser på virksomheder eller forretningsdrivende behandles til disse formål; IP-adresserne behandles yderligere pseudonymt forkortet med de sidste to cifre; Tjenesteudbyder: Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, Helsinki 00100, Finland; Retsgrundlag: Samtykke (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Websted: https://www.leadfeeder.com; Databeskyttelsespolitik: https://www.leadfeeder.com/privacy; yderligere oplysninger om Leadfeeder og forenelighed med den generelle forordning om databeskyttelse: https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/ .
 • CMS 6 Statistics: CMS 6 Statistics er en software, der bruges til webanalyse og måling af rækkevidde. Inden for rammerne af brugen af CMS 6 Statistics genereres og gemmes cookies på brugerens terminalenhed. De brugerdata, der indsamles i forbindelse med brugen af CMS 6 Statistics, behandles kun af os og videregives ikke til tredjeparter. Statistikcookies gemmes i højst 36 måneder: https://www.gradwerk.de/cookie-erklaerung; Retsgrundlag: Samtykke (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Sletning af data: Cookies gemmes i højst 36 måneder; Tjenesteudbyder: gradwerk GmbH, Konrad-Adenauer-Straße 6, 23558 Lübeck, Tyskland; Websted: https://www.gradwerk.de

Online markedsføring

Vi behandler personoplysninger med henblik på online markedsføring, hvilket især kan omfatte markedsføring af reklameplads eller visning af salgsfremmende og andet indhold (samlet benævnt "indhold") baseret på brugernes potentielle interesser og måling af effektiviteten.

til disse formål oprettes og gemmes såkaldte brugerprofiler i en fil (såkaldt "cookie") eller lignende procedurer, hvorved oplysninger om brugeren, der er relevante for præsentationen af det ovennævnte indhold, gemmes. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte det indhold, der er set, besøgte websteder, anvendte onlinenetværk, men også kommunikationspartnere og tekniske oplysninger såsom den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstider og anvendte funktioner. Hvis brugerne har givet samtykke til indsamling af deres lokaliseringsdata, kan disse også behandles.

Lokaliseringsdataene behandles også.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi bruger dog tilgængelige IP-maskeringsprocedurer (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. Generelt gemmes der ingen klare brugerdata (f.eks. e-mailadresser eller navne) i online markedsføringsprocessen, men pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af online markedsføringsprocedurerne ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler.

Informationerne i online markedsføringsprofilerne gemmes ikke på nogen måde.

Informationerne i profilerne gemmes normalt i cookies eller ved hjælp af lignende procedurer. Disse cookies kan senere generelt også læses på andre websteder, der anvender den samme online markedsføringsprocedure, og analyseres med henblik på at vise indhold samt suppleres med yderligere data og lagres på serveren hos udbyderen af online markedsføringsproceduren.

I undtagelsestilfælde kan der tildeles klare data til profiler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis brugerne er medlemmer af et socialt netværk, hvis online markedsføringsprocedure vi bruger, og netværket forbinder brugernes profiler med ovennævnte data. Vi beder dig bemærke, at brugerne kan indgå yderligere aftaler med udbyderne, f.eks. ved at give deres samtykke som en del af registreringsprocessen.

Princippet er, at vi kun får adgang til sammenfattede oplysninger om succesen af vores annoncer. I forbindelse med de såkaldte konverteringsmålinger kan vi dog kontrollere, hvilke af vores online markedsføringsprocesser der har ført til en såkaldt konvertering, dvs. f.eks. til indgåelse af en kontrakt med os. Konverteringsmålingen bruges udelukkende til at analysere succesen af vores markedsføringstiltag.

Medmindre andet er angivet, beder vi dig om at antage, at de anvendte cookies gemmes i en periode på to år.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websider, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: Måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende); sporing (f.eks. interesse-/adfærdsbaseret profilering, brug af cookies); markedsføring; profilering med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • .
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Opposition (Opt-Out): Vi henviser til de respektive udbyderes meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger og de indsigelsesmuligheder (såkaldt "opt-out"), som udbyderne har fået. Hvis der ikke er angivet en udtrykkelig opt-out-mulighed, har du mulighed for at slå cookies fra i dine browserindstillinger. Dette kan dog begrænse funktionerne i vores onlinetilbud. Vi anbefaler derfor følgende yderligere opt-out-muligheder, som tilbydes i oversigtsform for de respektive regioner: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Landsdækkende: https://optout.aboutads.info.

Nærvær på sociale netværk (sociale medier)

Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk og behandler brugerdata inden for disse rammer for at kommunikere med brugere, der er aktive der, eller for at tilbyde information om os.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at brugerdata kan blive behandlet uden for EU. Dette kan medføre risici for brugerne, fordi det f.eks. kan gøre det vanskeligere at håndhæve brugernes rettigheder.

Dertil kommer, at oplysningerne vil blive behandlet uden for Den Europæiske Union.

Dertil kommer, at brugernes data i sociale netværk normalt behandles til markedsundersøgelser og reklameformål. Der kan f.eks. oprettes brugsprofiler baseret på brugernes brugsadfærd og deraf følgende interesser. Brugerprofilerne kan igen bruges til f.eks. at placere reklamer inden for og uden for netværkene, som formodentlig svarer til brugernes interesser. Til disse formål lagres der normalt cookies på brugernes computere, hvor brugernes brugsadfærd og interesser lagres. Desuden kan data uafhængigt af de enheder, der anvendes af brugerne, også lagres i brugsprofilerne (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

For en detaljeret præsentation af de respektive former for behandling og mulighederne for at gøre indsigelse (opt-out) henviser vi til de databeskyttelseserklæringer og -oplysninger, som operatørerne af de respektive netværk stiller til rådighed.

Også i forbindelse med anmodninger om oplysninger og håndhævelse af de registreredes rettigheder påpeger vi, at disse kan håndhæves mest effektivt over for udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugernes data og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger direkte. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte os.

 • Typer af behandlede data: Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); metadata/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: Kontaktanmodninger og kommunikation; feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular); markedsføring.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Instagram: Socialt netværk; Tjenesteudbyder: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, lit. f) DSGVO); Websted: https://www.instagram.com; Databeskyttelsespolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-sider: Profiler i det sociale netværk Facebook - Vi er sammen med Meta Platforms Ireland Limited ansvarlige for indsamling (men ikke for den videre behandling) af data fra besøgende på vores Facebook-side (såkaldt "fanside"). Disse data omfatter oplysninger om de typer indhold, som brugerne ser eller interagerer med, eller de handlinger, de foretager (se under "Ting, som du og andre gør og leverer" i Facebooks datapolitik: https://www. facebook.com/policy) samt oplysninger om de enheder, som brugerne bruger (f.eks. IP-adresser, operativsystem, browsertype, sprogindstillinger, cookie-data; se under "Enhedsoplysninger" i Facebooks datapolitik: https://www.facebook.com/policy). Som forklaret i Facebooks datapolitik under "Hvordan bruger vi disse oplysninger?" indsamler og bruger Facebook også oplysninger til at levere analysetjenester, kaldet "Page Insights", til sideoperatører for at give dem indsigt i, hvordan folk interagerer med deres sider og det indhold, der er knyttet til dem. Vi har indgået en særlig aftale med Facebook ("Page Insights Information", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), som specifikt fastsætter de sikkerhedsforanstaltninger, som Facebook skal overholde, og hvori Facebook har accepteret at overholde de registreredes rettigheder (dvs. at brugerne f.eks. kan indsende oplysninger eller slette anmodninger direkte til Facebook). Brugernes rettigheder (navnlig til information, sletning, indsigelse og klage til den kompetente tilsynsmyndighed) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook. Yderligere oplysninger kan findes i "Information om Page Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Tjenesteudbyder: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Websted: https://www.facebook.com; Databeskyttelsespolitik: https://www.facebook.com/about/privacy; Standardkontraktklausuler (der sikrer databeskyttelsesniveauet for behandling i tredjelande): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Flere oplysninger: Aftale om fælles ansvar: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Det fælles ansvar er begrænset til indsamling af og overførsel af data til Meta Platforms Ireland Limited, et selskab med hjemsted i EU. Meta Platforms Ireland Limited er alene ansvarlig for den videre behandling af oplysningerne, hvilket især vedrører overførsel af oplysningerne til moderselskabet Meta Platforms, Inc. i USA (på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, der er indgået mellem Meta Platforms Ireland Limited og Meta Platforms, Inc.)
 • .
 • LinkedIn: Socialt netværk; Tjenesteudbyder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2, Irland; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Websted: https://www.linkedin.com; Privatlivspolitik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Kontrakt: https://legal.linkedin.com/dpa; Standardkontraktklausuler (der garanterer databeskyttelsesniveauet for behandling i tredjelande): https://legal.linkedin.com/dpa; Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Twitter: Socialt netværk; Tjenesteudbyder: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, moderselskab: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Databeskyttelsespolitik: https://twitter.com/privacy, (Indstillinger: https://twitter.com/personalization).
 • Vimeo: Socialt netværk og videoplatform; Tjenesteudbyder: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f), i DSGVO); Websted: https://vimeo.com; Privatlivspolitik: https://vimeo.com/privacy.
 • YouTube: Socialt netværk og videoplatform; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i DSGVO); Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Xing: Socialt netværk; Tjenesteudbyder: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Websted: https://www.xing.de; Privatlivspolitik: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Plugins og indlejrede funktioner og indhold

Vi indlejrer funktionelle og indholdsmæssige elementer i vores online-tilbud, som er hentet fra servere hos deres respektive udbydere (i det følgende benævnt "tredjepartsudbydere"). Det kan f.eks. være grafik, videoer eller bykort (i det følgende ensartet benævnt "indhold").

Integration kræver brug af en tredjepartsserver.

Integrationen kræver altid, at tredjepartsleverandørerne af dette indhold behandler brugerens IP-adresse, da de uden IP-adressen ikke kan sende indholdet til deres browser. IP-adressen er således nødvendig for at kunne vise dette indhold eller denne funktion. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til at levere indholdet. Tredjepartsleverandører kan også bruge såkaldte pixeltags (usynlig grafik, også kendt som "web beacons") til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. "Pixeltags" kan bruges til at analysere oplysninger om f.eks. besøgstrafik på siderne på dette websted. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og kan bl.a. indeholde tekniske oplysninger om browseren og styresystemet, henvisende websteder, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud samt være forbundet med sådanne oplysninger fra andre kilder.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: Tilvejebringelse af vores onlinetilbud og brugeroplevelse; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Google Maps: Vi integrerer kortene fra Google Maps-tjenesten fra udbyderen Google. De behandlede data kan især omfatte IP-adresser og lokaliseringsdata for brugerne, som dog ikke indsamles uden deres samtykke (normalt udført som en del af indstillingerne for deres mobile enheder); Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f), i DSGVO); Websted: https://cloud.google.com/maps-platform; Databeskyttelseserklæring: https://policies. google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Annoncevisningsindstillinger: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • MyFonts: skrifttyper; data, der behandles som led i hentning af skrifttyper: webfontprojektets identifikationsnummer (anonymiseret), URL-adressen til det licenseret websted knyttet til et kundenummer til identifikation af licenstageren og de licenseret webfonts samt henvisningsadressen; det anonymiserede identifikationsnummer for webfontprojektet gemmes i krypterede logfiler sammen med sådanne data i 30 dage for at bestemme det månedlige antal sidevisninger; efter en sådan udtrækning og lagring af antallet af sidevisninger slettes logfilerne; Tjenesteudbyder: Monotype Imaging Holdings Inc. , 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f), i DSGVO); Websted: https://www.myfonts.co; Privatlivspolitik: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy.
 • YouTube-videoer: videoindhold; YouTube-videoer er indlejret via et særligt domæne (genkendeligt ved komponenten "youtube-nocookie") i den såkaldte "Enhanced Privacy Mode", hvorved der ikke indsamles cookies om brugeraktiviteter med henblik på at tilpasse videoafspilningen. Ikke desto mindre kan oplysninger om brugerens interaktion med videoen (f.eks. huske det sidste afspilningspunkt) gemmes; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i DSGVO); Websted: https://www.youtube.com; Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: Videoindhold; Tjenesteudbyder: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Websted: https://vimeo. com; Datapolitik: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Bemærk venligst, at Vimeo kan anvende Google Analytics, og se venligst privatlivspolitikken (https://policies.google.com/privacy) samt fravalgsmulighederne for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) eller Googles indstillinger for brug af data til markedsføringsformål (https://adssettings.google.com/).
 • OpenAI og ChatGPT: AI-tjenester; tjenesteudbyder; Retsgrundlag: Retsgrundlaget for OpenAI's og ChatGPT's behandling af personoplysninger afhænger af den respektive anvendelse og kontekst. Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f), DSGVO); Websted: https://openai.com/; Datapolitik: https://openai.com/privacy/; Sikkerhedsmeddelelser: OpenAI har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dataenes fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Disse omfatter adgangskontrol, kryptering, revisionslogning og logning.
 • Replikat: Forskellige AI-tjenester; Tjenesteudbyder: Replicate, baseret i San Francisco, Californien, USA; Juridisk grundlag: Retsgrundlaget for Replicates behandling af personoplysninger afhænger af den respektive anvendelse og kontekst. Legitime interesser (Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f) GDPR); Hjemmeside: https://replicate.com; Privatlivspolitik: https://replicate.com/privacy; Sikkerhedsoplysninger: Replicate har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dataene. Disse omfatter adgangskontrol, kryptering, revisionslogning og logning.

Administrations-, organisations- og supportværktøjer

Vi bruger tjenester, platforme og software fra andre udbydere (i det følgende benævnt "tredjepartsudbydere") med henblik på at organisere, administrere, planlægge og levere vores tjenester. Når vi vælger tredjepartsleverandører og deres tjenester, overholder vi de juridiske krav.

I denne forbindelse kan vi bruge tredjeparters personoplysninger.

I denne forbindelse kan personoplysninger behandles og opbevares på servere hos tredjepartsleverandører. Dette kan omfatte forskellige data, som vi behandler i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Disse data kan især omfatte stamdata og kontaktdata om brugere, data om transaktioner, kontrakter, andre processer og deres indhold.

Hvis brugerne giver os personoplysninger, vil disse data blive gemt på vores servere.

Hvis brugere henvises til tredjepartsleverandører eller deres software eller platforme i forbindelse med kommunikation, forretning eller andre relationer med os, kan tredjepartsleverandørerne behandle brugsdata og metadata med henblik på sikkerhed, serviceoptimering eller markedsføring. Vi beder dig derfor om at overholde databeskyttelsesmeddelelserne fra de respektive tredjepartsleverandører.

 • Typer af behandlede data: Indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); Metadata/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); Kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, vilkår, kundekategori); Inventardata (f.eks. navne, adresser); Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre).
 • Individuelle personer: Kommunikationspartnere; brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester); forretnings- og kontraktpartnere.
 • .
 • Behandlingsformål: kontaktanmodninger og kommunikation; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; kontor- og organisationsprocedurer.
 • .
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Asana: Projektstyring - organisering og styring af teams, grupper, arbejdsgange, projekter og processer; Tjenesteudbyder: Asana, Inc, 1550 Bryant Street, Suite 200, San Francisco, CA 94103, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Websted: https://asana.com; Databeskyttelsespolitik: https://asana.com/de/terms#privacy-policy; Kontraktlig behandlingsaftale: https://asana.com/de/terms#data-processing; Standardkontraktbestemmelser (garanterer databeskyttelsesniveauet i tilfælde af behandling i tredjelande): https://asana.com/de/terms#data-processing.
 • DocuSign: Digitale signaturer og underskriftsprocedurer for dokumenter; Tjenesteudbyder: DocuSign, Inc., 221 Main Street Suite 1000 San Francisco, CA 94105, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Websted: https://www.docusign.com/; Databeskyttelsespolitik: https://www. docusign.com/company/privacy-policy; Yderligere oplysninger: Behandlingen som databehandler og dataansvarlig er baseret på godkendte bindende interne databeskyttelsesregler, der sikrer et databeskyttelsesniveau, der opfylder kravene i GDPR (engelsk: "Binding Corporate Rules", art. 47 GDPR): https://www.docusign.com/trust/privacy/binding-corporate-rules.
 • Miro: Online whiteboard- og samarbejdsplatform; Tjenesteudbyder: Realtimeboard Inc. dba Miro, 201 Spear Street Suite 1100, San Francisco, Californien 94105, USA; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Websted: https://miro.com/; Databeskyttelsespolitik: https://miro.com/legal/privacy-policy/.
 • WeTransfer: Overførsel af filer via internettet; Tjenesteudbyder: WeTransfer BV, Oostelijke Handelskade 751, Amsterdam, 1019 BW, Nederlandene; Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, lit. f) DSGVO); Websted: https://wetransfer.com; Databeskyttelsespolitik: https://wetransfer.com/legal/privacy.
 • Figma: Platform og software til online projektoprettelse, prototyper og valgfrit online samarbejde med kunderne under designprocessen; Tjenesteudbyder: Figma Inc, 142 Minna Street Floor 2 San Francisco, CA 94105 United States; Websted: https://www.figma.com; Databeskyttelsespolitik: https:// www.figma.com/de/summary-of-policy.

Ændre og opdatere fortrolighedspolitik

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå indholdet af vores privatlivspolitik. Vi tilpasser databeskyttelseserklæringen, så snart ændringer i den databehandling, som vi udfører, gør det nødvendigt. Vi vil informere dig, så snart ændringerne kræver en samarbejdshandling fra din side (f.eks. samtykke) eller anden individuel meddelelse.

Hvis vi angiver adresser og kontaktoplysninger for virksomheder og organisationer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du være opmærksom på, at adresserne kan ændre sig med tiden, og du bedes kontrollere oplysningerne, før du kontakter os.

Rettigheder for registrerede personer

Som registreret har du forskellige rettigheder i henhold til GDPR, som navnlig følger af artikel 15-21 i GDPR:

 • Ret til at gøre indsigelse: Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, der foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Hvis personoplysningerne om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på denne markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til denne direkte markedsføring.
 • .
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke: Du har ret til at tilbagekalde et givet samtykke når som helst.
 • Ret til indsigt: Du har ret til at anmode om bekræftelse af, om de pågældende oplysninger behandles, og om oplysninger om disse oplysninger samt om yderligere oplysninger og en kopi af oplysningerne i overensstemmelse med de retlige krav.
 • Ret til berigtigelse: Du har i overensstemmelse med loven ret til at anmode om at få oplysninger om dig suppleret eller at få berigtiget urigtige oplysninger om dig.
 • Ret til sletning og begrænsning af behandling: Du har ret til i overensstemmelse med loven at anmode om, at oplysninger om dig slettes uden forsinkelse, eller alternativt i overensstemmelse med loven at anmode om begrænsning af behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de oplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format i overensstemmelse med de juridiske krav eller til at kræve, at de overføres til en anden ansvarlig part.
 • Klage til tilsynsmyndighed: I overensstemmelse med loven og uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse, navnlig en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du normalt er bosat, tilsynsmyndigheden på dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Kompetent tilsynsmyndighed for os:

Independent State Centre for Data Protection Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Tyskland

Definitioner af begreber

Dette afsnit giver dig et overblik over de udtryk, der anvendes i denne fortrolighedspolitik. Mange af begreberne er hentet fra loven og er primært defineret i artikel 4 i GDPR. De juridiske definitioner er bindende. De følgende forklaringer har derimod først og fremmest til formål at hjælpe dig med at forstå dem. Begreberne er sorteret alfabetisk.

 • Konverteringsmåling: Konverteringsmåling (også kaldet "evaluering af besøgshandlinger") er en procedure, hvormed effektiviteten af markedsføringsforanstaltninger kan bestemmes. Til dette formål gemmes en cookie normalt på brugernes enheder på de websteder, hvor markedsføringsforanstaltningerne finder sted, og den hentes derefter igen på målwebstedet. Dette giver os f.eks. mulighed for at spore, om de annoncer, vi har placeret på andre websteder, har været vellykkede.
 • Personoplysninger: Ved "personoplysninger" forstås alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "den registrerede"); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator (f.eks. en cookie) eller en IP-adresse. (f.eks. en cookie) eller til en eller flere særlige karakteristika, som er udtryk for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • Profiler med brugerrelaterede oplysninger: Behandlingen af "profiler med brugerrelaterede oplysninger", eller kort sagt "profiler", omfatter enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende sådanne personoplysninger til at identificere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person (afhængigt af typen af profilering kan dette omfatte forskellige oplysninger om demografi, adfærd og interesser, såsom interaktion med websider og deres f.eks. interaktion med websteder og deres indhold osv.) eller til at forudsige dem (f.eks. interesser i bestemt indhold eller produkter, klikadfærd på et websted eller placering). Cookies og web beacons bruges ofte til profilering.
 • Reach measurement: Reach measurement (også kendt som webanalyse) bruges til at evaluere strømmen af besøgende til et onlinetilbud og kan omfatte de besøgendes adfærd eller interesser i visse oplysninger, f.eks. indholdet af websider. Ved hjælp af reachanalyse kan ejere af websites f.eks. se, hvornår de besøgende besøger deres website, og hvilket indhold de er interesserede i. Det giver dem f.eks. mulighed for bedre at tilpasse indholdet af webstedet til de besøgendes behov. Med henblik på analyse af rækkevidde anvendes pseudonyme cookies og web beacons ofte til at genkende tilbagevendende besøgende og dermed opnå mere præcise analyser af brugen af et onlinetilbud.
 • Sporing: Vi taler om "sporing", når brugernes adfærd kan spores på tværs af flere onlinetilbud. Som regel gemmes adfærds- og interesseoplysninger i cookies eller på servere hos udbydere af sporingsteknologier med hensyn til de anvendte onlinetilbud (såkaldt profilering). Disse oplysninger kan efterfølgende bruges til f.eks. at vise reklamer til brugere, som sandsynligvis svarer til deres interesser.
 • Den dataansvarlige: En "dataansvarlig" er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger.
 • .
 • Behandling: "Behandling": enhver operation eller række af operationer, der udføres med personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej. Udtrykket er bredt og dækker stort set enhver håndtering af data, uanset om det drejer sig om indsamling, analyse, lagring, overførsel eller sletning.
Rul op